Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem podílí či přispívá k činnosti nás, jako správce údajů.

Tato stránka slouží jako rozcestník pro naplnění práv subjektu údajů pro portál www.mojestopa.cz

Podrobnější informace k problematice GDPR nalezne na odkazu http://praha10.cz/urad-mc/zakonne-informace/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-podle-gdpr

Subjekt údajů má tato práva:

Právo na informace

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.

Pro získání více informací navštivte naše Centrum pro ochranu soukromí

[gdpr_preferences text=“Centrum pro ochranu soukromí“]

 

Právo na přístup

Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění subjektu údajů na základě jeho aktivní žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
 
 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
K získání těchto informací pozorně prostudujte naše Podmínky užívání a zásady ochrany dat a osobních údajů a jejich zpracování případně nás kontaktujte e-mailem.

 

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá ze zásady přesnosti. Neznamená to povinnost správce aktivně vyhledávat nepřesné údaje (avšak nic mu v tom ani nebrání), ani to neznamená povinnost správce např. každoročně požadovat po subjektu údajů aktualizaci jeho údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, upozorní jej na to. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu jeho osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.
Uveďte v následujícím formuláři údaje, které požadujete opravit. V případě změn jména, e-mailové adresy nebo typu newsletterů, které odesíláme, můžete rovněž využit odkaz v patičce každého námi zasílaného mailu.
 
[gdpr_request_form type=“rectify“]

 

Právo na vymazání

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
 
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.
Chcete-li využít možnosti smazání vašeho účtu a veškerých osobních informací, které jsou s účtem spojené, prosím vyplňte následující formulář.
 
[gdpr_request_form type=“delete“]

 

Právo omezit zpracování
Právo vznést námitky proti zpracování
Právo na námitku proti automatizovanému zpracování

Máte-li nějaké námitky ke zpracování svých osobních údajů prosím vyplňte níže uvedený formulář.
 
[gdpr_request_form type=“complaint“]

 

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na získání osobních údajů ve strojově čitelném formátu, nebo pokud je to možné, jako přímý přenos z jednoho systému na jiný. K tomuto účelu prosím vyplňte níže uvedený formulář. Po ověření vám bude zaslán link, na kterém si budete moci data po určitou dobu stáhnout. Instrukce vám budou zaslány e-mailem.
[gdpr_request_form type=“export-data“]

 

Právo podat stížnost

V případě, že odmítneme vaši žádost v rámci práva přístupu, poskytneme vám důvod, proč. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byla vaše žádost zpracována, kontaktujte nás prosím vyplněním níže uvedeného formuláře.
[gdpr_request_form type=“complaint“]

 

Právo na pomoc  orgánu dozoru

Můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je a i na základě připravovaného zákona o zpracování osobních údajů bude ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Jeho hlavními úkoly jsou monitorovat a vymáhat uplatňování obecného nařízení a dalších předpisů upravujících některé otázky ochrany osobních údajů, tedy působit jako dozorový úřad, a zvyšovat povědomí veřejnosti o ochraně osobních údajů.