Pravidla projektu Moje stopa

Pravidla participativního rozpočtu Moje stopa

I. Finanční limity na jeden návrh

1. Návrh musí být realizovatelný v rozmezí 350 000 Kč až 2 000 000 Kč, včetně DPH a veškerých nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat). V předpokládaných nákladech musí být počítáno i s rezervou pro případné vícenáklady, a to ve výši 10 %.

2. Navržené předpokládané náklady budou úřadem prověřeny v rámci analýzy proveditelnosti a v případě potřeby budou upraveny. Takováto úprava může souviset se zásahem do samotného návrhu (např. eliminací některých prvků, použitých materiálů, apod.) Pokud s takovouto úpravou nebude navrhovatel souhlasit, nebude návrh postoupen do fáze hlasování.

II. Způsob využití finančních prostředků

1. Projektu Moje stopa se mohou účastnit pouze návrhy veřejně prospěšných projektů, které je MČ Praha 10 oprávněna realizovat (např. viz níže k otázce vlastnictví a výkonu správy dotčeného veřejného prostoru).

2. Předmětem využití finančních prostředků v rámci projektu Moje stopa je zejména úprava veřejných prostor, které leží na území správního obvodu MČ Praha 10, jsou ve svěřené správě MČ Praha 10, či o jejich svěření má MČ Praha 10 požádáno a jsou přístupné každému bez omezení – tedy slouží obecnému užívání. Pozemky ve vlastnictví HMP, které nejsou ve svěřené správě MČ Praha 10, ani o ně nemá MČ Praha 10 požádáno, smí být využity pouze za podmínky, že v průběhu analýzy proveditelnosti bude ze strany MHMP vydán předběžný souhlas s výpůjčkou. O souhlas bude žádat MČ Praha 10 v rámci analýzy proveditelnosti.

3. Do projektu Moje stopa zpravidla nelze zařadit návrhy, jejichž realizace je navrhovatelem předpokládána v rámci veřejných prostor zatížených právy třetí osoby (např. vlastnické právo, nájemní právo apod.). Do projektu Moje stopa dále zpravidla nelze zařadit návrhy, jejichž realizace je navrhovatelem předpokládána na pozemku ležícím v areálu školy nebo jiného obdobného zařízení. Do projektu Moje stopa zpravidla nelze zařadit návrhy týkající se úprav silničních přechodů, chodníků a jiných prvků dopravní infrastruktury, na kterých vykonává správu TSK (tedy naopak lze využít např. parkové chodníky a cesty atd.).

4. O přípustnosti realizace návrhů uvedených v čl. II. odst. 3 těchto Pravidel, které zpravidla do projektu Moje stopa nelze zařadit, rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 10 svým usnesením. Za účelem posouzení přípustnosti zařazení takového návrhu do projektu Moje stopa je MČ Praha 10 oprávněna po autorovi návrhu požadovat doložení písemného souhlasu dotčené třetí osoby s realizací daného návrhu. Rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 10 o přípustnosti realizace návrhu je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek. O takovém rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 10 bude autor návrhu bez zbytečného odkladu s odůvodněním informován.

5. Návrh nesmí propagovat subjekty komerčního, náboženského či politického charakteru a produkty, služby nebo činnosti takových subjektů. K realizaci projektu Moje stopa nebudou přijaty návrhy, které jsou svým charakterem přímo spojeny s konkrétními subjekty politického, náboženského, komerčního nebo obdobného charakteru nebo s produkty, službami či jinými činnostmi takového subjektu.

6. Návrh nesmí být v rozporu s plánovanými akcemi MČ Praha 10.

7. V případě, že by realizace návrhu způsobila do budoucna značné náklady spojené např. s provozem nebo údržbou realizovaného projektu, rozhodne o přípustnosti realizace takového návrhu Zastupitelstvo MČ Praha 10.

8. Na realizaci návrhu není právní nárok a z účasti v projektu Moje stopa nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s účastí v projektu Moje stopa (tedy např. ani nákladů na přípravu návrhu v případě, že návrh nebude do projektu Moje stopa připuštěn). Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrženého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených s účastí v projektu Moje stopa, stejně jako mu nenáleží úhrada ušlého zisku.

9. Realizátorem předloženého návrhu je na své náklady MČ Praha 10, která může – v případě výběru návrhu k realizaci – návrh realizovat v termínu zvoleném ze strany MČ Praha 10, stejně jako může pověřit realizací návrhu třetí osobu, a to dle výběru MČ Praha 10. MČ Praha 10 je tedy oprávněna pověřit realizací projektu osobu odlišnou od osoby navrhovatele.

10. V některých případech může být pro realizaci návrhu ze strany MČ Praha 10 vyžadováno udělení licence k užití návrhu jako autorského díla. Pro takový případ jsou navrhovatelé srozuměni a souhlasí s tím, že mohou být vyzváni k uzavření bezúplatné licenční smlouvy, přičemž neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného návrhu.

11. O sporných otázkách, týkajících se realizace projektu a všech otázek s tím souvisejících, stejně jako o otázkách týkajících se případných nejasností při výkladu těchto Pravidel, o otázkách týkajících se upřesnění Pravidel a o dalších otázkách těmito Pravidly výslovně neupravenými, činí konečné rozhodnutí Rada MČ Praha 10.

12. MČ Praha 10 má právo v odůvodněných případech vítězné návrhy nerealizovat, realizaci projektu Moje stopa nebo návrhu zrušit, nebo návrh ve fázi realizace po předchozí konzultaci s navrhovatelem pozměnit.

III. Identifikace navrhovatele:

1. Osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 10 (u osoby mladší 18 let je nutné doložit souhlas zákonného zástupce),

2. Organizace se sídlem na území MČ Praha 10 nebo

3. Navrhovatelem nemůže být osoba, která se podílí na procesech souvisejících s realizací projektu Moje stopa ze strany MČ Praha 10 nebo ÚMČ Praha 10.

IV. Náležitosti podaného návrhu:

1. Každý návrh přihlášený do projektu Moje stopa musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

a) název + krátká anotace (výstižný popis, max 500 znaků);
b) uvedení lokality, ve které má k realizaci dojít; přesná adresa, či číslo pozemku nebo GPS souřadnice;
c) odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká, popis veřejného přínosu projektu);
d) popis návrhu: navrhovatel musí ke svému návrhu dodat podklady/informace pro následnou analýzu proveditelnosti. Součástí musí být i prostorové požadavky na realizaci a podrobný popis návrhu;
e) kontakt na navrhovatele;
f) fotodokumentace stávajícího stavu;
g) očekávaná finanční náročnost (v souladu s čl. I odst. 1 těchto Pravidel).

2. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické podklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

3. Návrhy je možné podat elektronicky i písemně. V případě písemného podání bude návrh doručen poštou nebo osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 10, přízemí budovy A, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 v uzavřené obálce s označením „Moje stopa – NEOTVÍRAT“. Při podání návrhu poštou bude rozhodující datum přijetí podatelnou ÚMČ Praha 10.

4. Nedílnou a závaznou součástí těchto pravidel je též dokument „Další podmínky projektu Moje stopa – prohlášení a souhlas účastníka projektu Moje stopa“.

V. Harmonogram 5. ročníku:

2019
prosinec: schválení Pravidel Zastupitelstvem MČ

2020
leden – duben: propagace 5. ročníku
květen – konec termínu pro podání návrhů – 31. 5. 2020 (od 17.2.2020)
červen – srpen: analýza proveditelnosti, příprava podkladů pro propagaci
září – říjen: dopracování podkladů pro propagaci hlasovatelných návrhů
listopad: hlasování

2021
realizace

VI. Hlasování

Fáze rozhodnutí proběhne formou veřejného elektronického hlasování a to v listopadu 2020. Hlasující bude mít k dispozici hlasy pozitivní i negativní, a to v poměru 2:1.

Po ukončení hlasování se sečtou a odečtou všechny hlasy pro jednotlivé návrhy a bude vytvořen výsledkový žebříček. Realizovány budou návrhy, jejichž součet předpokládaných nákladů nepřekročí částku 5 milionů Kč.

Pokud získají dva či více návrhů stejný počet hlasů, do realizace bude předán ten s nejnižším rozpočtem. Pokud bude shoda i ve výši předpokládaných nákladů, bude realizován ten, který obdržel v hlasování vyšší počet pozitivních hlasů.