Otázky a odpovědi

Je pravda, že se realizace u některých návrhů protahuje. Důvodů je několik. Přestože jsme úřad, u projektů, jejichž realizace vyžaduje územní souhlas, nebo stavební povolení, jsme ve stejné pozici, jako kterýkoliv občan, který sám chce něco stavět. Tedy si celým kolečkem s orgány státní správy musíme projít také. A to je, bohužel, náročné na čas. Komplikace také způsobuje fakt, že u mnoha pozemků musíme žádat o souhlas hlavní město Prahu, nebo s ním vyjednávat výpůjčku. A v neposlední řadě máme potíže s nedostatkem personálních kapacit, a to nejen mezi úředníky, ale i ze strany dodavatelů prací. Nicméně s každou komplikací se snažíme vypořádat a rozhodně se nestane, že bychom realizaci některých návrhů z těchto důvodů rušili.
Pro prověření majetkoprávních vztahů doporučujeme kontaktovat nás, nejlépe prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách, nebo telefonicky u koordinátorky, a to na čísle 702 187 288.

Základní prověření pozemku, k němuž má potenciální navrhovatel svůj nápad, lze ověřit v mapě majetkových vztahů (odkaz uveden ve spodním navigačním menu stránek) nebo na webové stránce ikatastr.cz. Je ale nutné ho detailněji prověřit ve spolupráci s úřadem, například prostřednictvím kontaktního formuláře, přes e-mail, či osobní návštěvou na úřadě.
Vzhledem k tomu, že se na území Prahy 10 nalézají tisíce pozemků, které splňují pravidlo vlastnictví HMP, či správy MČ Praha 10, ale váznou na nich různé majetkoprávní vztahy, které se navíc v čase mění, není pro nás reálné mít zveřejněnu mapu, která by naprosto přesně reflektovala aktuální majetkoprávní vztahy k pozemkům. To se nám v minulosti trochu vymstilo a vznikly komplikace, které značně zasáhly do dalšího vývoje projektu.
Toto riziko tedy chceme eliminovat tím, že pozemky si budou navrhovatelé prověřovat ve spolupráci s úřadem už v prvopočátku.

V tuto chvíli se ještě návrhy nepodávají. Formulář bude k dispozici od 17. 2. do 31. 5. 2020. Návrh musí obsahovat:
a) název + krátkou anotaci (výstižný popis, max 500 znaků);
b) uvedení lokality, ve které má k realizaci dojít; přesná adresa, či číslo pozemku nebo GPS souřadnice;
c) odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká, popis veřejného přínosu projektu);
d) popis návrhu: navrhovatel musí ke svému návrhu dodat podklady/informace pro následnou analýzu proveditelnosti. Součástí musí být i prostorové požadavky na realizaci a podrobný popis návrhu;
e) kontakt na navrhovatele;
f) fotodokumentace stávajícího stavu;
g) očekávaná finanční náročnost (v souladu s čl. I odst. 1 těchto Pravidel).
Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).
Kompletní pravidla pro podávání návrhů najdete ZDE. Před podáním návrhu doporučujeme konzultovat možnost využití pozemku, k němuž se návrh váže.

Podané návrhy musí řešit úpravy ve veřejných prostorách, tedy nikoliv v, nebo na soukromém  majetku. Může se tedy jednat o revitalizaci, nebo vybudování volnočasových, sportovních, či oddychových míst, či řešení problematiky životního prostředí. Primárně a zjednodušeně řečeno se jedná o investice trvalého charakteru, které přinesou užitek široké veřejnosti. Nelze navrhovat zásahy do veřejných komunikací (chodníky, přechody pro chodce), protože ty nemá městská část ve správě. Lze ale podat návrh na úpravy parkových cest.

Návrh může podat jednotlivec, nebo organizace prostřednictvím svého zástupce. Nicméně pro zvýšení šance na úspěch je vhodné do svého nápadu zapojit více lidí, kteří návrh podpoří ve veřejném hlasování.
Pokud byl návrh v minulosti vyhodnocen jako realizovatelný a nevázne na souvisejícím pozemku nějaký majetkoprávní vztah (např. smlouva o pronájmu), tak tomu nic nebrání.
Naším záměrem je, aby se občané, kteří se chtějí stát navrhovateli, zamysleli nad svým návrhem ve všech jeho aspektech, tedy i v tom ekonomickém. Veřejnost si mnohdy neuvědomuje, co vše musí úřad zohledňovat při nakládání s veřejnými prostředky. A my se snažíme dát veřejnosti prostor, který jim to umožní. Navrhovatel si musí udělat ke zjištění nákladů průzkum, například u dodavatelů požadovaných komponentů a služeb, či u realizátorů podobných projektů, či lidí ve svém okolí. Pomoci mu můžou i částky, uvedené u již zrealizovaných návrhů. Důležité také při zjišťování nákladů je brát v potaz i tzv. související náklady. To jsou všechny náklady, bez nichž se realizace neobejde a které je nutné zohlednit. Vždyť chcete-li si postavit dům, musíte počítat nejen cenu stavebního materiálu, ale i náklady, které „nejsou vidět“, ale celkovou cenu za postavení nemovitosti velice ovlivňují. Například ten, kdo koupí pozemek se zchátralou stavbou, kterou je nutné strhnout a odstranit, musí počítat s náklady i na tyto činnosti, včetně ceny za uložení suti na skládku. Nově je také potřeba v celkových nákladech počítat s rezervou ve výši 10%.

Sami občané. O jednotlivých návrzích budou hlasovat obyvatelé Prahy 10, a to formou elektronického hlasování na těchto stránkách. Úřad u došlých návrhů pouze posoudí jejich proveditelnost, tedy zda jsou opravdu reálně uskutečnitelné a jestli jsou podány v souladu s vyhlášenými podmínkami a legislativou.

Proces participativního rozpočtu je striktně apolitický. Moje stopa není o politicích ani o stranách, ale jen o projektech a nápaditosti lidí. Pracovní skupina, která bude kontrolovat realizovatelnost jednotlivých návrhů, je složena z odborníků vybraných odborů úřadu, tedy ze zaměstnanců.
Hlasování, tedy rozhodnutí o tom, za co bude utracena částka 5.000.000 Kč, je na občanech a uživatelích veřejných prostor Prahy 10, kteří vlastní mobilní telefon. Přes něj totiž bude hlasujícímu zaslán unikátní kód k potvrzení hlasování (podobně, jako je tomu u internetbankingu).
Hlasování proběhne v listopadu 2020. Systém hlasování bude stejný, jako v minulých ročnících, obyvatelé budou moci podpořit více návrhů a budou moci udělit hlasy pozitivní i negativní. Počet hlasů bude stanoven podle počtu hlasovatelných návrhů.

Nenašli jste odpověď? Zeptejte se!